Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – dowiedz się więcej

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to opracowanie, które ma na celu wytyczyć wymagania ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, porządkowym i technicznym. Ustalenia są niezwykle ważne i należy je wziąć pod uwagę podczas eksploatacji konkretnego budynku.

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Wyjaśnimy, kto może opracować taką instrukcję, w którym dokumencie znajdziemy wymagania prawne oraz opiszemy, w jakich obiektach taka instrukcja jest niezbędna.

W którym dokumencie znajdziemy wytyczne dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Wymagania prawne związane z opracowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719).

To ważny dokument, a wszyscy pracownicy, niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmują, są zobowiązani do zapoznania się z treścią tego rozporządzenia i przestrzegania zawartym w nim ustaleń.

Kto może opracować instrukcję?

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego może opracować uprawniona do tego osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje. Pod pojęciem odpowiednie kwalifikacje rozumie się osoby:

  • z tytułem zawodowym technika pożarnictwa,
  • z wykształceniem wyższym i ukończonym szkoleniem specjalistów ochrony przeciwpożarowej bądź wykształceniem wyższym na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, z wykształceniem średnim i ukończonym szkoleniem inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
  • uzyskały kwalifikacje do wykonywania technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwa członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Obiekty, w których instrukcja jest niezbędna

Taka instrukcja powinna zostać opracowana dla każdego obiektu budowlanego bądź ich części stanowiących strefy pożarowe, który pełni funkcję użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, gdy:

  • znajduje się tam strefa zagrożenia wybuchem;
  • kubatura brutto przekracza 1000 m3, wyjątkiem są tu budynki inwentarskie, w którym kubatura brutto musi przekroczyć 1500 m3;
  • powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2 dla obiektów innych, w tym wliczamy stacje uzdatniania wody bądź składowiska odpadów.

Podziel się wpisem

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More