Hydranty – dobór odpowiednich urządzeń do budynku

W celu odpowiedniego zabezpieczenia budynków publicznych czy mieszkalnych o znacznej wysokości stosowane są w przepisach budowlanych i przeciwpożarowych odpowiednie klasyfikowanie obiektów budowlanych i dobieranie w zależności od klasy zagrożenia pożarniczego zabezpieczenia. Jedną z instalacji ppoż są instalacje hydrantowe, które pozwalają na dostęp do wody gaśniczej w obiektach o znacznej wysokości, lub dużej powierzchni.

Hydrant wewnętrzny i zewnętrzny

Jako element instalacji przeciwpożarowej odpowiedzialny za dostarczenie wody dla służb ratowniczych jest hydrant. Występują 2 rodzaje tego typu zakończenia instalacji przeciwpożarowej – hydranty wewnętrzne i zewnętrzne.

Hydranty zewnętrzne w formie pomalowanej na czerwono słupków z odpowiednimi złączkami wody przystosowanymi do pracy z pompami wodnymi straży pożarnej występują na ulicach miast jako wolnostojące słupki, lub jako ukryte przyłącza. Hydrant zewnętrzny jest też często punktem spornym w prawie budowlanym – często powstaje różna wykładnia prawa i odpowiedzialność za utrzymanie tego urządzenia.

Prawo budowlane wskazuje jakie warunki techniczne muszą spełniać zewnętrzne hydranty przy budynkach użyteczności publicznej:

„1)dla budynku o kubaturze brutto do 5.000 m3i o powierzchni wewnętrznej do 1.000 m2- 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 100 m3zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym;

2)dla budynków niewymienionych w pkt 1 – 20 dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 200 m3zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym;

3)dla obiektów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 – 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 100 m3zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.”

Zupełnie inne średnice DN charakteryzują hydranty wewnętrzne w budynkach. Zwykle skrzynki hydrantowe w budynkach wyposażone są już w wężownice zamontowaną na zaworze – w razie konieczności użycia jest ona gotowa do rozwinięcia.

W prawie budowlanym wyróżnia się kilka typów hydrantów wewnętrznych przygotowanych do celów przeciwpożarowego zabezpieczenia budynku. Rozmiary hydrantów prezentują się następująco:

  • Hydrant wewnętrzny DN 25
  • hydrant wewnętrzny DN 52
  • zawór hydrantowy 52 bez wyposażenia

Więcej informacji na stronach: http://sklep-ppoz.pl


Podziel się wpisem

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More